پیشواز آسیا برگزار کننده تورهای نمایشگاه های بین المللی

 
*درخواست تور و یا ویزا جهت هر یک از نمایشگاهها پذیرفتنی است *تخفیف برای گروهها،اتحادیه ها و اصناف در نظر گرفته میشود*